Català | Castellano

AREA FISCAL

Assessorament en la gestió de l’àmbit fiscal i tributari tant de persones físiques com jurídiques.

Persones jurídiques:

 • Planificació i assessorament fiscal.
 • Confecció i presentació d’impostos.
 • Altes i baixes d’obligacions fiscals i d’I.A.E.
 • Recursos i gestions davant l’Agència Tributària..


Persones físiques:

 • Impostos indirectes com ara l’impost Sobre el Valor Afegit, impost
  • Sobre Transmissions Patrimonials.
 • Assessorament en inversions.
 • Planificació i liquidació de l’impost Sobre la Renda de les Persones
  • Físiques i Impost Sobre el Patrimoni.
 • Planificació i liquidació de l’impost sobre Successions i Donacions


AREA COMPTABLE

Serveis generals de comptabilitat que inclouen la gestió i supervisió diària de la comptabilitat oficial, apunts en el llibre diari, major de clients, balanços i comptes de resultats.

 • Preparació dels Llibres Oficials Comptables.
 • El.laboració dels Comptes Anuals
 • Dipòsit de Comptes anuals al Registre Mercantil
 • Actuacions davant entitats bancàries, Notaris, Registres de la Propietat i Mercantil i d’altres Organismes Públics.


 
Labfisnet S.L , Mallorca 75 Entressol 1 Esc. A 08029 BARCELONA - Mail: info@labfisnet.com